16 Konbit Jenerate Blog

Konbit pou jeneratè 4VEH

You mesaj Pastè Storly Michel, Direktè Jeneral Radyo-Tele 4VEH:

Se ak kè sere m’ap eskize nou devan tout oditè ak telespektatè radyo e tele a k’ap eseye kapte nou men ki pa jwenn nou. Nou gen yon pàn kritik ak sistèm jeneratè nou yo ki tonbe an pàn an menm tan. Nou fòse tounen nan lè a tan redwi ant 8:00 AM CT e 5:00 PM CT men l’ap pran nou kèk jou pou n’ adrese pwoblèm nan kòm sa dwa. N’ap bezwen tou priyè ak kontribisyon w’ paske alafen fòk nou ranplase omwen yonn nan jeneratè k’ap bay pwoblèm yo. Eskize nou e kontinye leve nou nan lapriyè! Mèsi.

Ap toujou gen lè w’ pa tande nou nan jou sa yo, e n’ kontinye eskize nou pou sa. Men n’ap travay sou reparasyon ak ranplasman yonn nan jeneratè yo.

Pwojè sa ap koute $50,000 Ameriken. Gen yon premye oditè ki deja ofri $2,000. Nou konte sou priyè w e n’ap tann kontribisyon w’ pou n’ ka tounen dan lè pi vit.

Si w’ ta renmen ede nan Konbit pou jeneratè 4VEH yo ou ka sèvi lyen sa a  oswa rele nan (509) 3218-2920 an Ayiti ou 203.690.8767 Ozetazini.

  • San elektrisite estidyo ak biwo nou yo pa fonksyonèl. Nou pa ka mete radyo an ond. Nou pa ka chaje batri invètè nou yo non plis.
  • Jeneratè se sèl sous fyab elektrisite nou genyen pou estidyo ak sit retransmisyon nou yo.
  • Kouran piblik la, EDH, pa fyab e konsistan ase. E nou itilize twòp enèje pou n’ ta sèvi sistèm solè.
  • E gen de nan kat jeneratè nou yo ki pa kapab ankò, y’ap fonksyone depi plis pase 15 lanne swa 5 lanne anplis sa yo ta dwe bay.

Pou kontribye pa chèk ou money order Ozetazini:

  • Adrese l’ pou:  “One Mission Society
  • Ajoute “4VEH #452380” nan memo a
  • E voye pa lapòs pou: One Mission Society, PO Box 1648, Monument CO 80132-1648, USA

Pou tout lòt peyi, kontribye an liy ou kontakte nou pa imel. Mèsi anpil!