Mesaj: Kenbe fèm, pou pèsonn pa pran kouwòn ou!

Mesaj Past. Bade Siméon

Nan tan n’ap viv Jodia bagay yo difisil anpil e chak moun ka konstate sa pou tèt yo.

Enstitisyon fanmi an ki ta dwe la pou prepare moun pi byen viv nan sosyete a ap pèdi pye. Lekòl ki ta dwe la pou byen fòme moun, anpil fwa plis defòme. Legliz yo jodia tèlman gen kriz preske pa gen moun kap defann kòz Kris. Nan lemonn menm, sa w’ wè ak sa w’ tande kont pou fè dlo koule nan je w’.

Si nou byen konprann pawòl Senyè Jezi yo, nou ka wè lemonn jodia ap glise sou yon pant lib. Pou nenpòt bagay yonn akize lòt, yonn fè manti sou lòt, yonn pyeje lòt ak move konsèy, chalè lanmou yonn te konn gen pou lòt la prèske fin disparèt. Nou volontèman dezobeyi Bondye e menm gen enpresyon nou kapab inyore L’. Men pa bliye Bondye wè, Li konprann e L’ note tout zak nou yo.

Lè y’ap konte moun ki pou Jezi, si w’ ta renmen konte ladan l’, w’oblije ret kole sou Bon Dye. Kenbe sa k’ nan men w’ lan fèm! Malgre se pa fisil, mwen envite w’ kenbe fidelite w’ ak entegrite w’ pou konsyans ou pa regrete devan Bondye. Tout moun ki vle sèvi Bondye fidèlman ap toujou jwenn pèsekisyon, men si w’ kenbe konfyans ou nan Bondye, vle pa vle w’a delivre.

Tankou Noe, kenbe entegrite kè w’ pou Bondye pa jije w’. Tankou Jozèf, kenbe konfyans ou nan Bondye Pou L’ ka pran defans ou devan move plan mechan yo. Tankou Danyèl, kenbe konfyans ou nan Bondye pou L’ ka pwoteje w’ nan mitan danje. Tankou Sadrak, Mechack ak Abèd-Nego kenbe konviksyon w’ nan Bondye pou L’ ka toujou ret bò kote w’. Tankou disip Senyè Jezi yo, kenbe non Jezi fò nan bouch e kenbe pawòl Li fèm nan kè w’ pou w’ pa peche kont volonte L’.

Ou ka wè malgre jan anpil nan nou ap fè jefò kenbe pye Bondye, sa pa anpeche n’ jwenn anpil difikilte sou wout la ; men e si n’ pa t’ nan Jezi menm nan ki ka n’ ta ye ?

Pi gwo kado m’ ka ba w’ nan moman sa zanmi se envite w’ : Tankou Senyè Jezi, KENBE IMILITE W DEVAN BONDYE !

Kenbe, pa lage ! Dekwa pou pèsonn pa pran kouwòn nou.Kenbe levanjil la fem pouw pa soufri apwe tout bagay fini !

Rev. Bade Siméon, ancien Directeur de Production, Radio 4VEH

Pasteur Titulaire,  Eglise Baptiste Siloé, #1, Angle des Rues Archiiles et Saint-Aude, Delmas 30,  Port-au-Prince