15 03 Easter 7 Pawol 5 Bl

Sèt Pawòl: Eli, Eli lema sabaktani?

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

“Eli, Eli lema sabaktani?”

Nou li nan Matye 27:45, 46 (oswa Mak 15:33, 34) ” Vè midi konsa, vin gen yon fènwa sou tout peyi a, jouk twazè apre midi.

Vè twazè, Jezi rele byen fò, li di: Eli, Eli lema sabaktani? (ki vle di: Bondye, Bondye, poukisa ou lage m’ konsa?) “

Se remakab pou wè jan Labib se yon liv ekstraòdinè! Yon liv byen òdone, byen chapante ki malgre sa te pran 40 moun diferan, manm nan tout kouch sosyal, pou te ka redije l’: payas tankou notab, jenn moun tankou gramounn, nèg edike tankou nèg òdinè, malgre sa te pran si lontan, 1500 rekòt kafe, pou yo te ekri l’, rete liv ki pi vre, pi byen koòdone e ki pi inifye pase nenpòt lòt liv. Tout pwofesi li yo toujou tonbe daplon, tout pwofesi li yo te ou ap akonpli ou pral reyalize san wete san mete. Bondye gen rezon di: Syèl la ak tout tè a va pase, men pawòl mwen p’ap janm pase.  Deklarasyon sa a: “Bondye, Bondye, poukisa w’ lage m’ konsa?” ke nou jwenn isit la nan Matye 27 la se yonn nan pwofesi nou jwenn David te fè nan venndezyèm Sòm nan anviwon mil lanne anvan sa te rive.

Ala soufrans Kris la te andire! Li te soufri tou sa w’ ap andire e ankò plis, tou sa ni mwen ni ou pap janm konnen sa n’ pap janm ka imajine. Li te tèlman soufri latè t’oblije fèmen je l’, kouvri tèt li ak yon pwela fènwa byen pwès pou evite vye je peche nou yo pa te fikse gade L’. Poutan se pa t’ imilyasyon, kout lans sou zo kòt yo ou grenn klou byen pwenti ki t’ap dechire L’ yo ki te plis ap fè l’ mal; se te separasyon ant Li ak Papa a. Kòm ou konnen Bondye se twa nan yonn ou yonn nan twa, twa krab ki f’on pakèt: Bondye Papa, Bondye Pitit, Bondye Lespri. Bondye: Papa, Pitit, Lespri. Yon Bondye men twa fòm: Papa, Pitit, Lespri. E Lespri e Pitit e Papa osi Bondye ke Bondye. Se pa ni de twa men yonn, yon sèl Bondye an twa pèsonn nan yon inyon pafè pou tout letènite. Donk pou Bondye lage Bondye, Bondye lage tèt Li se… enkonsevab! Se ensipòtab. Se pi gwo dezespwa, pi gwo lanmò-separasyon, doulè ki pi anmè Li ta ka andire. “Lema Sabaktani?”

Me ki jan nan Sòm 22, pasaj ki pi detaye sou sa, David dekri soufrans Kris la sou kwa a:

“Bondye, Bondye m’, poukisa ou lage m’ konsa? Poukisa ou rete lwen konsa, san pote m’ sekou, san koute jan m’ap plenn lan?

Tout lajounen m’ap rele ou, Bondye mwen, ou pa reponn. Tout lannwit m’ap rele, mwen pa ka dòmi.

Men, se ou menm ki Bondye, ou chita sou fotèy ki apa pou ou a. Pèp Izrayèl la ap fè lwanj ou.

Zansèt nou yo te mete konfyans yo nan ou. Yo te fè ou konfyans, ou te sove yo.

Lè yo te kriye nan pye ou, ou te wete yo nan move pa. Wi, yo te mete konfyans yo nan ou, yo pa t’ janm regrèt yo te fè sa.

Men, se pa moun mwen ye ankò, se yon vètè mwen tounen. Tout moun ap meprize m’, tout moun ap pase m’ nan betiz.

Tout moun ki wè m’ pase m’ nan rizib. Y’ap lonje dwèt sou mwen, y’ap fè siy sou mwen.

Y’ap di m’ konsa: -Jan ou te konte sou Seyè a, poukisa li pa delivre ou? Si Seyè a renmen ou, poukisa li pa ede ou?

Se ou menm ki te fè m’ soti san danje nan vant manman m’. Se ou menm ankò ki te pwoteje m’ lè m’ te nan tete.

Depi nan vant manman m’, se ou menm k’ap pwoteje m’. Depi anvan mwen te fèt, se ou menm ki Bondye mwen.

Pa rete lwen m’ konsa. Malè prèt pou tonbe sou mwen, mwen pa gen pesonn pou ede m’.

Lènmi m’ yo anpil, yo sènen m’ toupatou. Yo tankou gwo towo bèf peyi Bazan. Kote m’ vire yo la.

Yo louvri bouch yo, ou ta di se lyon k’ap gwonde, ki prèt pou dechire mwen.

Mwen pèdi tout fòs mwen, tankou dlo ki tonbe atè. Tout zo nan kò m’ dejwente. Mwen santi kè m’ ap kase, tout zantray mwen ap bouyi.

Fòs mwen ap cheche, tankou labou nan solèy. Lang mwen kole nan fon bouch mwen. Mwen santi m’ prèt pou mouri.

Tankou yon bann chen, mechan yo sènen m’. Bann mechan yo fèmen m’ toupatou. Yo kraze de men m’ ak de pye m’ yo.

Tout zo nan kò m’ parèt. Y’ap gade m’, y’ap veye m’.

Y’ap separe rad mwen ant yo menm, y’ap tire osò pou rad mwen an.

Pa rete lwen m’ konsa, Seyè. Ou menm ki tout fòs mwen, prese vin pote m’ sekou.

Pa kite yo touye m’ ak kout nepe. Pa kite chen yo devore m’.

Wete m’ nan bouch lyon yo. Delivre m’ anba towo savann sa yo. Ou reponn mwen, Seyè!

M’a di frè m’ yo tout sa ou te fè pou mwen. M’a fè lwanj ou lè yo tout reyini ansanm.

Nou tout ki gen krentif pou Seyè a, fè lwanj li. Nou tout pitit pitit Jakòb yo, chante pou li. Nou tout pèp Izrayèl la, adore li.

Li pa meprize pòv yo, li pa fèmen je l’ sou soufrans yo. Li pa rete lwen yo. Lè yo rele l’, li reponn.

M’a fè lwanj ou pou sa ou fè, nan mitan tout moun yo lè yo reyini. M’a fè sa mwen te pwomèt ou yo, devan tout moun ki gen krentif pou ou yo.

Pòv yo va manje mezi yo kapab. Moun k’ap chache Seyè a va fè lwanj li. Y’a viv ak kè poze pou tout tan.

Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li.

Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon.

Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.

Jenerasyon k’ap vini yo va sèvi li. Moun va rakonte istwa Seyè a bay pitit yo.

Pitit yo menm, lè y’a fè pitit, y’a fè konnen jan Seyè a te delivre yo ansanm ak tou sa li te fè pou yo.”