15 03 Easter 7 Pawol 1 Bl

Sèt Pawòl: Entwodiksyon

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

Senyè nou Jezikri pandan L’ te sou kwa a te pwononse sèt pawòl enfiniman selèb e siyifikatif. Nou va pran yon ti tan pou n’ reflechi sou yo nan ti seri tou kout sa a ki rele “Sèt Pawòl yo Kris la te pwononse sou kwa a”. Men antre nou m’ dwe tou avèti w’ tou sa ki Bondye, tou sa ki Labib, tou sa ki Jezi e sitou Jezi sou lakwa se toujou chapo ba. Pa gen bouch! Se pa bagay nou kapab kòmante oswa analize. Nou note, gen kont moun deyò a sou baz teoloji, yon teori, yon phd ou yon vizyon fòse ki panse sa ta kont pou ba yo pèmisyon deklare sa yo vle sou lanmò Senyè a. Men sa se koze kredi. Paske anfèt lanmò Kris sou lakwa avèk rezireksyon L’ depase byen lontan sa ti lòm tankou nou ta ka wè ou konprann. Se inimajinab!

Kòman w’ konprann Bondye, Yawe, Mwen ki Mwen, Jehova, ki pa t’ janm kòmanse e ki pap janm fini, Bondye ilimite ta limite nan tan pou ta fèt Bètleyèm? Pou Bondye toupisan orijin egzistans, Bondye Kraytè a ta tounen kreyati! E pou Bondye Lespri, Bondye imateryèl,  non kreye, imòtèl ta mouri tankou moun, e ankò sou yon kwa! Se vre tankou foul legetè k’ap kouri al nan zen, n’ap foure je gade sou bò mòn Gòlgota, e pafwa menm rele pou mande krisifye L’. Men pa gen anyen la pou fè espektak! Pa gen zen jan yo kwè l’ la vre! Menm latè bouche je l’ nan yon moman parèy. Lè lè a te rive, Labib fè nou sonje: “Li te midi konsa lè solèy la sispann klere sou tout peyi a jouk vè twazè nan apremidi.”  Kifè zanmi, n’ap pwoche devan sèt pawòl  yo sou pwent pye, tou piti, tèt bese ak anpil imilite. N’ap pwoche pou n’aliye nou ren pou ren ak pwofèt Ezayi jan li dekri nou sa nan chapit 53:

“Pèp la va reponn: -Ki moun ki te kwè sa n’ap tande la a? Ki moun ki rekonèt travay Bondye a nan sa ki rive la a?

Li te grandi devan Bondye tankou yon ti plant ki tou fèb, tankou yon ti kreyòl ki pouse nan tè sèk. Li pa t’ bèl gason, li pa t’ gen anyen nan li ki pou ta fè nou vire gade l’. Li pa t’ sanble anyen ki ta ka fè nou kontan ret gade l’.

Nou pa t’ gade l’ menm, tout moun te vire do ba li. Li te soufri anpil, li te tout tan nan gwo lapenn. Tout moun te vire tèt yo pou yo pa wè l’. Nou pa t’ okipe l’, nou pa t’ pran ka l’ menm.

Men, se soufrans nou ta gen pou nou soufri a li t’ap soufri pou nou. Se doulè nou ta gen pou santi nan kò pa nou li te pran sou do l’. Nou menm menm, nou te konprann se pini Bondye t’ap pini l’. Nou te konprann se frape Bondye t’ap frape l’, se kraze Bondye t’ap kraze l’ anba men l’.

Men, se pou peche nou kifè yo te mete san l’ deyò konsa. Se akòz mechanste nou kifè yo te kraze l’ anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè poze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou gerizon.

Nou te tankou mouton ki te pèdi bann, chak moun bò pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Seyè a fè l’ tonbe sou li.

Yo te maltrete l’, men li menm se bese li bese tèt li ase. Tankou yon ti mouton y’ap mennen labatwa, li pa t’ janm louvri bouch li di krik. Wi, tankou yon manman mouton ki pa di krik pandan y’ap taye lenn sou do l’, li pa t’ janm louvri bouch li di anyen.

Yo pran l’, yo mete l’ nan prizon, yo trennen l’ tribinal. Pa t’ gen pesonn pou te pran ka l’, lè yo wete l’ nan mitan moun k’ap viv sou tè a. Se pou peche pèp mwen an yo te touye l’.

Atout li pa t’ janm fè ankenn krim, yo antere l’ menm kote ak mechan yo. Atout li pa t’ janm kite manti soti nan bouch li, yo mete l’ nan yon kavo nan mitan tonm moun rich yo.

Men, se te volonte Bondye pou yo te kraze l’ anba soufrans konsa, pou l’ te bay lavi li pou Bondye te ka padonnen peche nou yo. L’a wè pitit pitit li yo. L’a viv pi lontan toujou. Se konsa travay Seyè a va mache byen nan men l’.

Apre tout soufrans sa yo, l’a jwenn kè kontan ankò. L’a konnen li pa t’ soufri pou gremesi. Li te sèvi Bondye yon jan ki kòrèk nèt. Li te pran chatiman anpil moun sou do l’. L’a fè Bondye fè yo gras.

Se poutèt sa, m’ap pran l’ mete l’ chèf. M’ap ba li plas nan mitan grannèg yo. L’ap gen menm pouvwa ak gwo chèf yo. Paske se limenm menm ki te bay tèt li pou l’ mouri konsa. Li te kite yo mete l’ ansanm ak krimenèl yo. Li pran plas anpil moun ki t’ap fè sa ki mal. Li mande padon pou moun ki te fè mal yo.”