15 03 Easter 7 Pawol 3 Bl

Sèt Pawòl: Jòdi a ou pral avè m’ nan paradi!

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

” Sa m’ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m’ nan paradi.”

Nou li nan Lik 23: 35-43 ” Pèp la te kanpe la ap gade. Chèf yo t’ap pase Jezi nan rizib, yo t’ap di: Gade! Li sove lòt moun; si se Kris la li ye, moun Bondye chwazi a, se pou l’ sove tèt pa l’ tou.

Sòlda yo t’ap pase l’ nan betiz tou. Yo pwoche bò kote l’, yo ba l’ vinèg pou l’ bwè, epi yo di li: Si ou se wa jwif yo, se pou ou sove tèt ou ou menm!

Men sak te ekri sou tèt kwa a: Nonm sa a se wa jwif yo li ye.

Yonn nan kriminèl yo te kloure sou kwa yo t’ap joure li. Li t’ap di li: Se pa ou ki Kris la? Sove tèt ou non, epi sove nou ansanm avè ou tou.

Men lòt la reprann li, li di li: Gen lè ou pa pè Bondye, ou menm ki anba menm kondannasyon avèk li a?

Pou nou menm se jistis, paske nou resevwa sa nou merite pou krim nou fè. Men li menm, li pa fè anyen.

Epi li di Jezi: Chonje m’ wi lè wa vin pran gouvènman an nan men ou!

Jezi reponn li: Sa m’ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m’ nan paradi. “

 

Teolojyen tradisyonèl yo entèprete paradi kòm plas kote nanm moun sove yo rete ap pran repo pandan y’ap tann Senyè Jezi tounen vin chache legliz la. Ala yon gras mèvèye pou nan yon senp bat je yon vye vòlò konsa ka epanye lanfè e eritye paradi. Ou t’a di yon vòl dirèk, pa gen ni de ni twa, pase pa kat chemen, oswa redi fòse nan lalwa ou fè zèv, pa gen fè penitans ou swiv yon relijyon, se louvri kè w’ ba Li epi sa w’ tande a ou gen tan twò rive kote w’ t’aprale a. Jezi pale avèk otorite, Li pa nan ezite ou nan tanpri souple, Li pale se fini: “Jodia menm ou pral avè m’ nan paradi.” M’ kwè jodia tou Senyè a vle sove w’, ala fen nenpòt jan ou prale, ou prale yon kote. Pito se paradi. Gras Li sifi pou ou, sifi pou repare w’ pou chanje w’, remedye w’, mete w’ nèf kon nèf pwen.  Ou sèlman bezwen kwè L’. Men pa mize nan wout,  pa pran chans tann denmen, denmen pa garanti e ni pa gen lòt chwa. Senyè Jezi te di: “Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen.” Se Jezikri e Jezi sèl, zanmi, ki ka mennen w’ nan paradi. Se li sèl ki kapab, Li sè ki gen dwa sa!

Sa fè m’ sonje Revelasyon, se admirab pou w’ wè jan Jan nan yon fason esepsyonèl, dekri nan Revelasyon chapit 5, otorite, pouvwa, dwa ak lonè ti Mouton an. Jan di konsa:

“Apre sa, mwen wè yon liv nan men dwat moun ki te chita sou fòtèy la. Liv la te gen fòm yon woulo papye, li te ekri sou anndan ak sou deyò. Li te sele sèt kote.

Mwen wè yon zanj ki gen anpil fòs ki t’ap pale byen fò. Li t’ap di: Ki moun ki ka kase sele yo pou louvri liv la?

Men, pa t’ gen pesonn ni nan syèl la, ni sou tè a, ni anba tè a ki te kapab louvri liv la pou wè sa ki te ladan li.

Mwen t’ap kriye anpil, paske pa t’ gen pesonn ki te kapab louvri liv la pou gade sa ki te ladan li.

Lè sa a, yonn nan granmoun yo di mwen konsa: Pa kriye. Gade. Men lyon ki soti nan fanmi Jida a, pitit pitit David la, ki te genyen batay la. Li ka kase sèt sele yo pou louvri liv la.

Mwen wè yon ti Mouton kanpe nan mitan fòtèy la, nan mitan kat bèt vivan yo ak granmoun yo. Ti Mouton an te tankou yon mouton yo te touye deja. Li te gen sèt kòn ak sèt je nan tèt li: se te sèt Lespri Bondye te voye toupatou sou latè.

Ti Mouton an pwoche, li pran liv la nan men dwat moun ki te chita sou fòtèy la.

Lè li pran liv la, kat bèt vivan yo ansanm ak vennkat granmoun yo tonbe ajenou devan ti Mouton an. Yo chak te gen nan men yo yon gita pou fè mizik ak yon gode fèt an lò ki te plen lansan. Lansan an se lapriyè moun Bondye yo.

Yo t’ap chante yon kantik tou nèf ki pati konsa: Wi, ou merite vre, ou kapab pran Liv la pou kase sele yo, paske yo te touye ou. Se konsa ou bay san ou pou achte yon bann moun pou Bondye, moun tout ras, tout lang, tout pèp, tout nasyon.

Ou fè yo tounen yon sèl nasyon pou Wa a, yon bann prèt k’ap sèvi Bondye nou an. Se yo ki va gouvènen sou latè a.

Mwen gade ankò, mwen tande vwa yon bann zanj: Yo te tèlman anpil, moun pa t’ kapab konte yo. Yo te kanpe fè wonn kote fòtèy la te ye a ansanm ak bèt vivan yo ak granmoun yo.

Zanj yo t’ap chante byen fò: Ti Mouton yo te touye a merite vre pou yo ba l’ pouvwa, richès, bon konprann ak fòs, respè, onè ak lwanj.

Apre sa, mwen tande tout kreyati Bondye yo nan syèl la, sou latè, anba tè a, nan lanmè, yo tout yo t’ap chante: Lwanj, respè, pouvwa, otorite pou Moun ki chita sou fòtèy la, ak pou ti Mouton an pou tout tan.

Kat bèt vivan yo t’ap reponn: Wi, se vre. Granmoun yo menm tonbe ajenou, yo t’ap adore.”