15 03 Easter 7 Pawol 4 Bl

Sèt Pawòl: Madanm, Men Pitit ou!

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

” Madanm, men pitit ou…  Men manman ou.”

Nou li nan Jan 19: 25-27 ” Bò kwa Jezi a te gen manman l’ ak sè manman l’, Mari, madanm Kleopas la, ansanm avèk Mari, moun lavil Magdala a.

Jezi wè manman l’ ansanm ak disip li te renmen an toupre li. Li di manman l’ konsa: Madanm, men pitit ou.

Li di disip la: Men manman ou. Depi lè sa a, disip la pran manman Jezi lakay li.”

Tankou m’ te mansyone sa nan entwodiksyon seri a: tou sa ki Bondye, tou sa ki Jezi e Jezi sou lakwa rete yon gwo mistè. Jan di: “Anvan Bondye te kreye anyen, Pawòl la te la. Pawòl la te avèk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawòl la te ye tou. Pawòl la te la avèk Bondye depi nan konmansman. Se ak Pawòl la Bondye fè tout bagay. Nan tou sa ki te fèt, pa t’ gen anyen ki te fèt san Pawòl la. Lavi, se nan li sa te ye. Se lavi sa a ki te bay tout moun limyè.”

M’ap konfese sa depase m’, men kòm timoun lespri petèt ou ka ede m’. Ki sa w’ panse sou sa? Kouman Pawòl fè tounen moun? Kouman sa k’ pa gen kòmansman an, sa k’ te la depi anvan Bondye te kreye anyen an fè kòmanse Bètleyèm? Kouman Bagay Bondye te sèvi pou fè tout bagay la fè tounen bagay? Kòman sa k’ sèvi pou fèt tout la ka fè tounen anyen? Kouman Bondye fè tounen moun? E sa w’ tande a bon moun nan wi! Moun zo ak kò, ak san ak vyann. Yon moun fètefouni. Moun ki tankou ou te grangou, te swaf dlo, kriye, kontan, bouke, move, soufri, blese elatriye. Moun ki te fèt nan vant manman L’ ki te viv sou latè ki te mouri e antere. Kisa w’ panse sou sa?…

M’ap konfese sa depase m’, men sèl bagay m’ pa avèg m’ ka wè yon mirak lè yonn kanpe devan m’. Lè san pou san Bondye mete sou san pou san imen egal san varaysyon san pou san e Bondye e imen alafwa, pa gen manti sa s’on mirak. E kòm yon moun tout bon, Senyè a demontre Li te gen plis bon sans, Li te plis gen de pye L’ sou tè pase anpil nan nou. Li te pratik e responsab. Kòm timoun byen elve, li respekte granmoun, Li apresye manman L’. Kòm granmoun responsab, li fè preparasyon pou Mari pa t’ ret sèl apre L’ te fin mouri. Li te konprann sa sa vle di lè yon manman pèd’on pitit, li te konprann doulè l’, Li mande Jan pou pran swen l’. E sa demontre tou jan L’ fye disip Li yo malgre nan lannwit lan yo te kouri kite L’. ” Madanm, men pitit ou…  Men manman ou.”

Zanmi, Bondye te kreye lòm pou l’ viv an Kominote menmjan kretyen an jodia dwe antre nan kò Kris ki se Legliz Jezikri a. Bondye p’ankouraje solitid, ou chak koukou klere pou je w, Li fòme ‘on kominyon, yon bèl koyinoya, kote n’ ka viv ansanm, grandi ansanm, lite ansanm e len sipòte lòt. Nan plan Bondye pou lòm, Li kreye yon fanmi, Li chwazi  yon nasyon, Li bati yon Legliz. Senyè Jezi priye pou sa Li di Papa:

“M’ap lapriyè pou yo. Mwen p’ap lapriyè pou moun lemonn yo, men pou moun ou ban mwen yo, paske se pou ou yo ye…

Se pa pou yo sèlman m’ap lapriyè, men pou tout moun ki va mete konfyans yo nan mwen lè y’a tande mesaj la.

M’ap lapriyè pou yo tout fè yon sèl. Papa, se pou yo tout fè yonn ansanm ak nou, menm jan ou menm ou nan mwen, mwen menm mwen nan ou. Se pou yo tout fè yon sèl pou moun ki nan lemonn yo ka kwè se ou ki te voye mwen.

Mwen te ba yo menm pouvwa ou te ban mwen an, pou yo tout te ka fè yonn menm jan ou fè yon sèl avè m’ tou:

mwen nan yo, ou nan mwen, pou yo tout fè yon sèl nèt ale, pou moun ki nan lemonn yo ka rive rekonèt se ou ki te voye m’, pou yo ka rive konnen ou renmen yo menm jan ou renmen m’ lan.”