15 03 Easter 7 Pawol 6 Bl

Sèt Pawòl: Mwen Swaf!

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

“Mwen Swaf.”

Nou li nan Jan 19:28 ” Jezi te konnen lè sa a tout bagay ki pou te fèt te fin fèt. Pou fè sa ki te ekri nan Liv la rive vre, li di: Mwen swaf. “

Wa David te pwofetize pawòl sa yo nan Sòm 69:22. Sa demoutre nou yon fwa ankò jan Labib pa gen manti, jan fonsyèman san mank sa bouch Li di va toujou akonpli. Sa demontre nou tou jan Kris pa t’ yon lespri men yon moun tankou nou. Gen kèk moun movèz fwa ki pretann di se vre Jezi te egziste men se sou fòm yon lespri, yon ilizyon, yon pwojeksyon, yon imaj ou ka wè men ke ou pa ta ka touche. Yon moun imateryèl. Labib demanti sa. Li di Jezi te moun tout bon. Sètènman sa rete yon mistè, lasyans matematik pa ka esplike sa, paske si  1+1=2, 50+50=100, 100+0=100, 100+100 ta dwe bay desan men nan ka Kris 100+100 egal menm 100 an. Jezi te 100% Bondye + 100% lòm, pa 50% Bondye + 50% lòm ou altène 100% yonn ou lòt men L’ te alafwa, an menm tan e tou tan 100 Bondye-lòm. Bonye lòm nan te swaf, fyèl Li t’ap koupe ak yon swaf men yo te ba L’ vinèg. Ala de mechanste! M’ap mande si se pa menm bagay la n’ap fè jodia tou lè nou refize asepte L’ kòm sovè, lè nou meprize gran sakrifis sa a ou gwo kado sa a L’ap ofri nou an? Zanmi, panse sou sa, m’ap soupriye w an gras pa pran chans refize yon tèl envitasyon, paske “si nou menm nou meprize yon gwo delivrans tankou sa a, nanpwen chape pou nou!”

Lè nou li yon pati nan Sòm 69, swa vèsè 10-23 nou jwenn pawòl ki di:

Mwen sitèlman renmen kay ou a, sa fè m’ santi se tankou yon dife k’ap boule tout anndan mwen. Tout joure y’ap joure ou yo, se tankou si se mwen menm menm yo t’ap joure.

Mwen nan gwo lapenn, mwen rete san manje. Se poutèt sa wi y’ap joure m’ konsa.

Si m’ mete yon rad sak sou mwen pou m’ mande ou padon, y’ap pase m’ nan rizib.

Yo chita bò pòtay lavil la, y’ap pale sou mwen, bwèsonyè yo ap fè chante sou mwen.

Men mwen menm, se ou menm m’ap toujou lapriyè. Reponn mwen, Bondye, lè w’a wè l’ nesesè, paske ou gen bon kè, paske w’ap toujou pote m’ sekou.

Wete m’ nan ma labou sa a. Pa kite m’ desann pi fon ladan li. Delivre m’ anba lènmi m’ yo. Wete m’ nan gwo basen byen fon an.

Pa kite dlo yo kouvri tèt mwen ankò. Pa kite m’ neye nan gwo lantonwa a. Pa kite bouch twou a fèmen sou mwen.

Reponn mwen, Seyè, paske ou p’ap janm sispann renmen m’. Voye je ou gade mwen, paske ou gen kè sansib.

Pa vire do ou bay sèvitè ou. Prese vin reponn mwen, paske mwen nan gwo traka.

vin jwenn mwen, vin delivre mwen. Wete m’ nan men lènmi mwen yo.

Ou konnen jan y’ap joure mwen, jan y’ap fè m’ wont, jan y’ap trennen m’ nan labou. Ou wè tout moun k’ap pèsekite m’ yo.

Yo di m’ gwomo jouk yo kraze kouraj mwen. Mwen santi se mouri m’ap mouri. Mwen te kwè ta gen moun ki ta gen pitye pou mwen, men pesonn pa vini. Mwen te kwè ta gen moun ki ta vin konsole m’, pesonn pa parèt.

Yo mete pwazon nan manje mwen. Lè m’ mande dlo pou m’ bwè, se vinèg yo ban mwen.

Se pou resepsyon y’ap fè yo tounen yon pèlen pou yo. Lè yo konprann zafè yo pi bon, se lè sa a pou malè tonbe sou yo.