15 03 Easter 7 Pawol 8 Bl

Sèt Pawòl: Papa, m’ ap renmèt lespri mwen nan men ou

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

” Papa, m’ ap renmèt lespri mwen nan men ou. “

Nou li nan Lik 23:44-46: ” Li te midi konsa lè solèy la sispann klere sou tout peyi a jouk vè twazè nan apremidi.

Rido ki te nan tanp lan chire fè de moso.

Jezi rele byen fò, li di: Papa, m’ ap renmèt lespri mwen nan men ou. Apre l’ fin di pawòl sa yo, li mouri. “

Pasaj sa a, se yon lòt pwofesi David te bay nan Sòm 31:5. Soti nan vèsè 2 rive nan vèsè 6 pwofèt la deklare:

” Seyè, m’ap chache pwoteksyon anba zèl ou! Pa janm kite m’ pran wont ankò. Ou se yon Bondye ki pa nan patipri. Tanpri, delivre mwen.

Panche zòrèy ou bò kote m’, prese vin delivre mwen. Se ou menm ki twou wòch kote m’ ka jwenn pwoteksyon. Se ou menm ki pou sèvi m’ ranpa. Se ou menm ki pou delivre m’.

Se ou ki tout pwoteksyon mwen, tout defans mwen. Tanpri, dirije m’, kondi m’ poutèt non ou pote a.

Pa kite m’ tonbe nan pèlen yo tann pou mwen an. Se ou menm k’ap pwoteje m’.

Mwen renmèt lespri mwen nan men ou. W’a delivre m’, Seyè, paske ou se yon Bondye ki kenbe pawòl li.”

M’ pa konnen pou ou men pou mwen menm g’on leson ke m’aprann nan lavi: yon moun pa twò ka konte sou lòm. Kon w’ bite, kon enterè l’ an je, li deja tou pare pou ta lage w nan wout. Men pou Bondye se sètifye ou ka toujou konte sou Li. Bondye fidèl, Li pa chanje. Lè L’ t’ap kite latè Kris la te fè sa ni ou menm ni mwen ta dwe fè chak jou Bondye mete, renmèt tout lavi nou, tout ti tranzaksyon nou nan men Papa Bondye. Eske w’ pa ta renmen fè sa kounyea menm?

Si ou vle ou kapab, ou kabap lapriyè pawòl sa yo ak nou: Bondye Papa, mwen rekonèt mwen se pechè, m’ap mande w’ padon pou tout peche mwen yo.  Nan moman sa m’ap envite Senyè Jezi pran plas Li kòm sèl Sovè e sèl Mèt lavi mwen. Se nan non Senyè a, sovè mwen Jezikri, Li menm ki te mouri e ki te leve soti vivan nan lanmò a mwen priye W, amèn!

Felisitasyon! Si tout bon vre ou te fè lapriyè sa a kounyea ou se yon moun sove, chache yon moun ki deja konvèti, vizite yon legliz lokal, kontakte 4VEH ou radyo w’ap koute a pou ede w’ kòmanse nouvo lavi sa a. Ke Bondye ka beni w!

Konsa, nou te prezante w’ yon mini seri sou sèt Pawòl yo Kris la te pwononse sou kwa a: 1. Papa Padonen yo. Yo pa konnen sa y’ap fè, ki se yon pawòl padon. 2. Sa M’ap di ou la , se vre wi: Jòdia ou pral avè m’ nan paradi, yon pawòl delivrans. 3. Madanm, men pitit ou…. Men manam ou, yon pawòl fratènite. 4. Bondye, Bondye, poukisa w lage m’ konsa, yon pawòl abadon. 5. Mwen swaf, yon pawòl detrès. 6. Tou sa ki pou rive, rive, yon pawòl triyonf. E 7. Papa, m’ap renmèt lespri mwen nan men w’. Yon pawòl reyinyon.

Ala tray Senyè a te pase! Poutan Ezayi di:

Men, se soufrans nou ta gen pou nou soufri a li t’ap soufri pou nou. Se doulè nou ta gen pou santi nan kò pa nou li te pran sou do l’. Nou menm menm, nou te konprann se pini Bondye t’ap pini l’. Nou te konprann se frape Bondye t’ap frape l’, se kraze Bondye t’ap kraze l’ anba men l’.

Men, se pou peche nou kifè yo te mete san l’ deyò konsa. Se akòz mechanste nou kifè yo te kraze l’ anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè poze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou gerizon.

Eske w’ pa ta renmen geri? Travay 4:12 : Se li menm sèl (sa vle di Jezikri) ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou.

Donk pou fini, zanmi:

“M’ap mande Bondye pou li ban nou, dapre richès pouvwa li a, fòs ak kouraj nan kè nou, pa mwayen pouvwa Sentespri a, pou nou ka grandi nan karaktè nou,

pou Kris la rete nan kè nou ak konfyans nou gen nan li a. M’ap mande Bondye pou nou pouse rasin, pou nou chita byen fèm nan renmen,

pou nou ka konprann, ansanm ak tout pèp Bondye a, jan renmen Kris la laj, jan li long, jan li fon, jan li wo.

Wi, mwen mande pou nou rive konnen kalite renmen Kris la gen pou nou, atout pesonn p’ap janm ka rive konnen l’ nèt. Konsa, n’a vin plen nèt ak tou sa ki nan Bondye.

Tout lwanj lan se pou Bondye. Paske, ak pouvwa k’ap travay nan nou an, li kapab fè pi plis pase tou sa nou ka mande, pi plis pase tou sa nou ka mete nan lide nou.

Wi, tout lwanj lan pou Bondye nan legliz la ak nan Jezikri, pou tout tan ak pou tout tan. Amèn. Se sa menm!