15 03 Easter 7 Pawol 2 Bl

Sèt Pawòl: Papa, Padonnen Yo!

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

” Papa, padonnen yo. Yo pa konnen sa y’ap fè.”

Nou li nan Lik 23:33, 34: ” Lè yo rive kote yo rele Zo bwa Tèt la, yo kloure Jezi sou kwa a. Yo kloure de krimenèl yo sou de lòt kwa, yonn chak bò li.

Jezi di: Papa, padonnen yo. Yo pa konnen sa y’ap fè. Sòlda yo tire osò pou separe rad li yo.”

Dapre lòd tradisyonèl la sa se premye nan sèt pawòl yo Senyè Jezi te prononse sou kwa a. Ala gran, ala nòb, ala etonan! Senyè Jezi gen tout rezon pou L’ ta fache. Ala rigè nou ka konprann si yo bat yon vòlò, ou ta ka rele sa jistis e ta menm di L’ap rekòlte sa L’ te simen. Yon koupab yo pini se ta plis ke nòmal. Men pou yon inosan, yon ti pòv inosan yon nonm ki san peche, ki pase tou lavi L’ ap mache fè dibyen… Poukisa y’ap bat Li e toufonnen L’ konsa? Kisa L’ fè L’ap peye! Pouki kout pwen sa yo, tout gwo kalòt sa yo, kout frèt sentre sa yo, kouwòn pikan sa a, imilyasyon sa yo, men sa L’ fè L’ap peye?

Anvansa lè Jezi te mande si gen moun nan foul la ki ta ka akize L’ pa t gen moun ki leve, menm nan  jijman sa a, si n’ ka rele l’ jijman, ann ta di yon fòm jijman, yon jijman ilegal, demagòg, men jijman pou listwa, jou vandredi sen sa a, yo pa t’ ka jwenn anyen pou yo ta akize L’. Se te yon nonm de byen, yon nonm dwat, yon nonm swa sou tou lè pwen de vi.  Moun serye ki te la pa te gen anyen pou di, rakatè yo poutan te tonbe depale w’ ta di jijiri k’ap pete nan chòdyè. Tranzaksyon nan fènwa a te pote rezilta. Men sa yo t’ap di konsa? Sa yo te repwoche L? Yo di: O wi Li di Li se Li se Pitit Bondye e ke L’ kapab kraze e rebati tanp lan nan sèlman twa grenn jou! Atò depi kilè verite te peche. Atò yo di Li di men se sa Li ye vre: Bondye, Pitit Bondye! Men se sa L’ te fè vre kraze e rebati tanp lan nan sèlman twa grenn jou. ALò pouki kout pwen sa yo, pouki y’ap dechennen mande touye L’ konsa?

De dènye jou sa yo te vrèman rèd anpil pou Senyè Jezikri. Yo te terib anpil. Li te konnen lanfè sou tè. Li te kriye , Li te priye, san t’ap koule soti sou li tankou lasyè sou ti Bouki. Li te pou kò L’, tout zanmi L’ yo t’abandone L’. Gen sa ki vann Li bay lenmi, sa ki trayi L’ pou di yo pa konnen L’ devan tout moun pandan twa fwa. Moman an pa t’ bon pou Li di tou. Li t’ap soufri e soufri nan tout sans: moralman, fizikman. Yo t’ arete l’ nan jedi swa e depi lè sa a Li t’ap monte yon maswife. Li tap pran kou, L’ t’ap pran brimad, Li t’ap fè laviwonn anba men malveyan. Finalman Li krake, bwa vèt la te faya, chay la fese L’ atè, Li pa t’ menm ka rive sou mòn zo bwa tèt la, kwa a te twò lou pou Li. Se yon nonm peyi Sirèn yo te rele Simon yo fòse vin ede L’.

Aaa, Li te pase yon move moman! Li te viv nan tout sans sa ki pi mal ki te genyen, sa ki pi rèd ou ta ka viv, sa ti lespri w’ pap janm konprann.  Se te pi move imilyason, pi move lenjistis e pi move tretman yon moun ta ka sibi nan men moum pwòp peyi l’ tankou moun etranje. Sa yo te fè L’ la pa t’ gen non!  Yo kloure L’ sou yon kwa poutan premye sa L’ di, malgre se te enjis, malgre Li t’ap soufri, lè l’ te pran lapawòl, premye sa L’ di Papa a se te padonnen yo. Franchman m’ ka konprann sa! Pa gen pi gwo lanmou, ni pi gwo konpasyon ou pi gwo sakrifis ke lapriyè sa a: Papa padonnen yo! Li pa mande jisitis, li pa mande lanmò, li pa mande revanj, Li pa reklame dwa L’; Li mande padonnen.

Dapre mwen sa vle di lè sa kon jodia, pa gen yon tay peche,  osi mal li ka ye, osi derespektan, osi lèd, osi sal, yon moun ta ka komèt Jezi pap padonnen. Li kapab padonnen w’, Li byen vle padonnen w’ men se sèlman si w’ vle. Si w’ vle! Si w’ asepte vini, si w’ louvri kè w ba Li. Si w’ vle Li kapab. Li gen ase padon ase mizekidòd pou kouvri fòt ou yo. M’ ka ba w’ garanti nenpòt jan, nenpòt lè ou pap jan m’ ka rive epwize bonte Li. Si w’ asepte vini va toujou gen padon. Dapre mwen sa vle di lè sa kon jodia se toujou menm amou:  Papa padonen yo. Yo pa konn sa y’ap fè!