15 03 Easter 7 Pawol 7 Bl

Sèt Pawòl: Tou sa ki pou te rive, rive!

Yon seri refleksyon Past. Storly Michel

“Tou sa ki pou te rive, rive!”

Nou li nan Jan 19:29, 30 ” Te gen yon veso plen vinèg bò la. Sòlda yo tranpe yon eponj nan vinèg la, yo mare l’ nan pwent yon branch bwa yo rele izòp, yo pwoche l’, yo mete l’ bò bouch Jezi.

Lè Jezi fin pran vinèg la, li di: Tou sa ki pou te rive, rive!”

Gen yon ti refren ki di: “Bondye pa janm kòmanse pou Li pa fini”. E sa rekonfòte m’! Sa rasire m’ konnen ponyèt Li pa twò kout, ni L’ pap pran pàn gwo nèg, Bondye k’ kòmanse a se Li tou k’ap fini. Gad’on Bondye gad’on gwosè Bondye!

Sepousa jodia nou pa dwe bay legen, pa kite ti radòt nan lavi fè n’ tonbe nan tenten. Wè pa wè, viktwa a se pou moun ki nan Kris. Sepousa jodia ni peche ni lanmò pa gen pouvwa sou nou. Sepousa jodia nou pa dwe zòt ankò, tou sa k’ te gen pou fèt deja fin akonpli, dèt mwen peye, mwen libere! Anvan Kris ou san Kris, se te yon laviwonn ki pa t’ ka janm fini, se te kouri lapli pou tonbe larivyè.  Fèy figye, sakrifis, lalwa sou Sinayi anyen pa te mache. N’eseye, n’eseye, n’eseye ak tout fòs, kouri ak tout vitès osi rapid ti pye n’ ta  ka mennen n’, reziste osi fò konviksyon n’ ta penmèt: peche te la pi rèd. Paske pa gen padon san pa gen san k’ koule. Kifè nou pran fè san koule, nou touye dènye bèf ak mouton n’ te kapab men tout san yo ansanm pa t’ konte pou anyen. Ala mizè pou nou! Men se kòman anfen n’a ka wete sansi peche sou kò n’! Jefò nou yo, larelijyon, bon zèv nou yo, lalwa Moyiz tou sa nou fè se te anven. Te toujou g’on tou vid ou yon pwen ala liy, toujou g’on mankman, yon repons enkonplè.

Bò pa n’, pò malere, nou fè sa n’ te kapab, men pi bon rezilta pi bèl akonplisman nou te rive pwodwi te sal kon peny sire. Nou te dezespere, absoliman pèdi, san Bondye san espwa; jiskaske Bondye. Alelouya! Bondye Li menm te pase alaksyon e finalman te fè sa ki pou te fèt la. Anfen sou lotèl la te gen yon ti Mouton totalman san defo, te gen yon sakrifis totalman aseptab, te gen yon solisyon total pou peche lòm. Jezi te san peche, Li te absoliman pafè, men sou lakwa Li te peye pou peche tout limanite. Li te monte lakwa pou ou e nan plas ou. Pou w’ te ka jwenn padon.  Li te peye kach, lajan kontan. Donk kounyea atò Papa a satisfè, konplètman satisfè. Se regle. Se fini. Pa gen anyen ankò ki bezwen ajoute. Absoliman anyen, pa yon doktrin an mwens pa yon doktrin an plis, pa yon teoliji, pa yon bon zèv, pa yon degi. F-i, fi, n-i, ni. Done! Mwen libere! Bondye kontan! Tou sa ki te gen pou rive, Rive!

Nan vèsè 45-57, I Korent 15 fè yon rale sou sa, li di e m’ap site:

“Se nan sans sa a yo te ekri: Bondye te kreye premye nonm lan, Adan, ak yon kò ki gen lavi. Men, dènye Adan an, se yon lespri ki bay lavi.

Se pa kò ki soti nan Lespri a ki te vin an premye. Se kò ki fèt ak labou a ki te la anvan, kò ki soti nan Lespri a vin apre.

Premye Adan an, Bondye te fè l’ ak pousyè tè. Men, dezyèm Adan an, li menm se nan syèl li soti.

Tout moun ki pou latè, yo sanble ak moun ki te fèt ak tè a. Tout moun ki pou syèl la, yo sanble ak moun ki soti nan syèl la.

Menm jan nou te sanble ak moun ki te fèt ak tè a, konsa tou nou gen pou n’ sanble ak moun ki soti nan syèl la.

Men sa mwen vle di, frè m’ yo: Tou sa ki fèt ak vyann epi ak san pa gen plas pou yo nan Peyi kote Bondye wa a. Sa ki fèt pou pouri a pa ka resevwa pouvwa pou l’ pa janm pouri.

M’ap devwale nou yon sekrè: Se pa nou tout k’ap gen tan mouri. Men, nou tout nou gen pou n’ chanje fòm nan yon ti kadè,

anvan nou bat je nou, lè dènye kout klewon an va kònen. Paske, lè klewon an va kònen, moun ki te mouri deja yo va leve soti vivan pou yo pa janm mouri ankò. Apre sa, nou tout nou va chanje fòm.

Paske, moun ki gen kò ki fèt pou pouri a, yo gen pou yo resevwa yon lòt kò ki p’ap ka pouri. Moun ki gen kò k’ap mouri a, yo gen pou yo resevwa yon lòt kò ki p’ap janm mouri.

Lè moun ki gen kò ki fèt pou pouri a va resevwa kò ki p’ap ka pouri ankò a, lè moun ki gen kò k’ap mouri a va resevwa kò ki pa ka mouri a, lè sa a, pawòl ki ekri nan Liv la va rive vre: Pa gen lanmò ankò, nou genyen batay la nèt.

Lanmò! Kote batay ou genyen an? Lanmò! Kote pouvwa ou te gen pou fè nou lapenn lan?

Se peche ki bay lanmò pouvwa pou fè nou lapenn. Se lalwa a ki bay peche a tout fòs li.

Men, ann di Bondye mèsi, li menm ki fè nou genyen batay la sou lanmò gremesi Jezikri, Seyè nou an!”